دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • پزشکان
  • فراگیران
  • کارکنان


برنامه درمانگاه
نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
از پذیرش تا ترخیص
منشور حقوق بیمار
بیمه های طرف قرارداد
سؤالات متداول
مشاهده جواب آزمایش
پمفلت های آموزشی


اتوماسیون اداری (چارگون)
سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان
فیش حقوقی
سامانه رفاهی
سیستم یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی
سیستم مدیریت پرداخت مبنتی بر عملکرد
سامانه ارزیابی کارکنان
مرکز آموزش مداوم کارکنان

درمانگاه های صبح : برنامه درمانگاه صبح شهریور ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 

کلینیک                          شنبه                           یکشنبه                            دوشنبه                  سه شنبه                     چهارشنبه    پنج شنبه         طبقه  تلفن
قلب دکتر سزاوار دکتر امیر فرهنگی دکترحاج صادقی دکترحاج احمدی دکتر تقوی دکتر بنی فاطمه دوم ۶۴۳۵۴
قلب بارداری - - - دکترحاج احمدی - نوارنگار دوم ۶۴۳۵۴
نوار قلب نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار دوم ۲۶۶۹
ریه دکتر قادری دکتر آلوش دکتر ریاحی دکتر کورانی فر دکتر آلوش دکتر ریاحی دوم ۶۴۳۵۴
غدد دکتر ملبوس باف دکتر چهره گشا دکتر صمدانی فر دکتر اسکندری دکترقانونی - دوم ۶۴۳۵۴
داخلی - - دکتر هجرتی - - - دوم ۶۴۳۵۴
عمومی دکتر عمادی دکتر عمادی دکتر عمادی دکتر عمادی - - دوم ۶۴۳۵۴
عفونی - - - - - - دوم ۶۴۳۵۴
روماتولوژی - دکتر کیان مهر- دکتر حقیقی دکتر سبحانی - دکتربیداری - ۶۴۳۵۴
تغذیه - کارشناس - - - کارشناس دوم ۶۴۳۵۴
گوارش دکترمسعودی -دکترسبزی کاریان دکتررضامند- دکترمخترع دکتر آسوبار - دکتر میرزاقا -دکترخالقی  دکتر قوام دوم ۶۴۳۵۴
ارولوژی دکتردهقان دکترگوران - دکتر روحی نژاد - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی عروق - دکتر موحدین - دکترصابری دکتر سپاس - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی کولورکتال - - - - - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی پلاستیک - - - - - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی توراکس دکترحقیقی کیان - - دکترحقیقی کیان - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی عمومی - دکتر کرمان  ساروی - دکتر واثقی - - - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی سرطان - - دکترنگهی - - - دوم ۶۴۳۵۴
جراحی پستان دکتر صیاد - دکتر نفیسی - دکتر نفیسی - دوم ۶۴۳۵۴
پوست
اتاق عمل سرپایی
دکتر عاطفی دکترروحانی نسب دکتر قاسمی دکترگودرزی دکتر بهرنگی دکتر بازرگان دوم ۶۴۳۵۴
ارتوپدی دکتر پهلوان- دکتربحرابادی دکتر غزنویان – دکتر سبحانی دکترمقتدایی دکتراتوکش دکتر مهدوی - دوم ۶۴۳۵۴
پزشکی ورزشی دکتر مظاهری نژاد دکترنظری دکتر انگورانی دکتر نجاتی دکتر دادگستر - دوم ۶۴۳۵۴
گچگیری کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس - دوم ۲۵۴۹
بیهوشی دکتر قائمی دکترقائمی دکتر قائمی دکترقائمی دکتر قائمی - سوم ۶۴۳۵۴
نفرولوژی دکتر زروک دکتر زروک - دکتر جباری دکترباقرزادگان دکترجنابی - - سوم ۶۴۳۵۴
روانشناسی - - - - روانشناس - سوم ۶۴۳۵۴
زخم و پانسمان کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس - سوم ۲۱۷۱
گوش و حلق و بینی دکتر فرهادی  –  دکتر علی زاده
دکتر احمدی – دکتر محسنی
دکتر اصغری - دکتر علیزاده - دکتر نصوری
 
دکتر دانشی - دکتر اصغری
دکتر محبی -  دکتر صالح محبی
  دکتر محسنی -دکتر احمدی- دکتر صالح محبی دکتر صالح محبی–دکتر علی زاده - دکتر نصوری - سوم ۶۴۳۵۴
قاعده جمجمه - هیپوفیز دکتر جالسی - - - - - سوم ۶۴۳۵۴
اطفال دکتر نوروزی(نوزادان)-دکتر نوربخش (عفونی) دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب) - دکتر ریاحی ( متخصص اطفال) دکتر رحیم زاده (کلیه) - دکتر تفرشی (قلب) - دکتر محقق (نوزادان) - دکتر احسانی پور (عفونی ) - دکتر ریاحی ( متخصص اطفال) دکتر یوسفی (گوارش) -  دکتر صاحی (روماتولوژی) دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب) - دکتر نوربخش (عفونی) دکتر وفادار (غدد) - دکتر ریاحی (متخصص کودکان) دکتریوسف زادگان (ریه) سوم  ۶۴۳۵۴
اکوکاردیوگرافی
اطفال و جنین
دکتررادگودرزی دکتررادگودرزی - - دکتررادگودرزی - سوم  ۶۴۳۵۴
۲۲۳۸
کلینیک خواب دکتر قلعه بندی - - - - - سوم  ۶۴۳۵۴
روانپزشکی 
(روان تنی)
- دکترقنبری - دکترصالحیان دکتر میر فاضلی - سوم  ۶۴۳۵۴
سالمندی - طب سالمندی شریعتی – دکترنیک صولت - - - - - سوم  ۶۴۳۵۴
کلینیک حافظه - - - - دکتر کمال زاده - سوم  ۶۴۳۵۴
رادیوآنکولوژی - - دکتر فدوی - دکتر فدوی - سوم  ۶۴۳۵۴
آنکولوژی (خون) دکتر فرانوش (اطفال ) دکتر خداکریم دکتر کاوه دکتر فرداد  - دکترقلمکاری دکتر انصاری نژاد -دکترورامینیان - سوم  ۲۲۳۸
طب سنتی - دکترحاجی علی نیلی دکتراختری - - - سوم  ۶۴۳۵۴
درد دکترایمانی دکتر ال بویه دکترایمانی دکتر رحیم زاده دکتر انتظاری - سوم  ۶۴۳۵۴
پزشکی هسته ای دکتر کلانتری - - - - - سوم  ۶۴۳۵۴
زنان و زایمان دکترفرزانه -  دکتر رخ گیره دکترهاشمی دکترالماسی دکترمهدی زاده – دکتر نصیری دکتربیات  - دکترطاهرمنش دکتر درخشان سوم  ۶۴۳۵۴
کلینیک مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی سوم  ۲۵۲۴
واکسیناسیون کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی سوم  ۲۵۹۸
آلرژی دکتر نبوی دکتر فلاح پور دکتر شکری دکتربمانیان دکتر عرشی - چهارم ۶۴۳۵۴
نقص ایمنی دکتر نبوی- دکترشکری - - - دکتر بمانیان – دکتر عرشی - چهارم ۶۴۳۵۴
چشم پزشکی دکتر ناصری پور - دکتر صداقت - دکتر عبدی - دکتر حسین آقایی - دکتر غلامحسین آقایی - دکتر صادقی دکتر سنجری - دکتر غیاثیان - دکتر نیلفروشان - دکتر عبدی - دکتر هدایت فر - دکتر ابری - دکتر کریمی - دکتر انوری - دکتر هادی دکتر قاسمی -دکتر میر آفتابی - دکتر هاشمیان - دکتر ابری - دکتر بهمنی کشکولی - دکتر صداقت - دکتر حسین آقایی - دکتر قهوه چیان  دکتر غلامحسین آقایی - دکتر صداقت - دکتر حسین آقایی - دکتر ابری - دکتر میرآفتابی - دکتر انوری - دکتر صادقی دکتر سنجری - دکتر قاسمی - دکتر نیلفروشان - دکتر غیاثیان - دکتر انوری - دکتر بهمن کشکولی - دکتر میر آفتابی پزشک کشیک ششم ۶۴۳۵۴
ژنتیک دکتر خاکپور - - - دکتر خاکپور - ششم ۶۴۳۵۴
اپتومتری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری ششم ۶۴۳۵۴
جراحی اعصاب 
(قاعده جمجمه)
دکتر بهرامی - دکتر احمدی 
(قاعده جمجمه)
دکتر باباشاهی - دکتر جهان بخش - دکتر سعیدی نیا دکتر طبیب خویی  دکتر پرورش – دکتر رستگار دکتر طبیب خویی   دکتر احمدی - دکتر جهانبخش هفتم ۶۴۳۵۴
داخلی اعصاب دکتر حبیبی
DBS
دکتر مقدسی
MS
دکترروحانی
DBS
دکتر محبی دکتر امامی خواه دکتریزدی هفتم ۶۴۳۵۴
پاراکلینیک اعصاب دکتر امامی خواه دکتر حبیبی دکتر محبی دکتر مقدسی دکترروحانی دکتریزدی هفتم ۲۵۳۸
طب کار دکترمیرزا محمدی دکتر لبافی نژاد دکتر عقیلی نژاد دکتر محمدی دکتر کبیر مکمل - هفتم ۶۴۳۵۴
طب فیزیکی دکتر پاک منش دکتریوسفی دکتر پاک منش دکتریوسفی دکترمرادی - هفتم ۲۶۸۲
پاراکلینیک
(طب فیزیکی)
دکتریوسفی دکتریوسفی دکتریوسفی   دکتریوسفی -  دکترمرادی دکترمرادی - هفتم ۶۴۳۵۴
چاقی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی - همکف ساختمان امیر المومنین (ع)  ۶۴۳۵۴


دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر