دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • درباره ما
  • خدمات آنلاین
  • کتابخانه مجتمع
  • بخش ها
  • پمفلت های آموزشی
  • معاونت
  • IPD


IPD

دیالیز سرپایی : معرفی بخش

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
نام بخش:دیالیز سرپایی
 
رئیس بخش: دکتر آریا جنابی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی: استادیار
موقعیت مکانی بخش:ساختمان شماره 4 زیر زمین
 شماره تلفن بخش  02164352660 ---  02164352662
 

سرپرستار بخش :  پرادیس شیرین‌کام          شماره تماس مستقیم بخش:02164352660
شماره تماس داخلی بخش:02164352662

 
معرفی بخش :
بخش دیالیز سرپایی در دی ماه سال 1390 با ریاست آقای دکتر جنابی افتتاح شد. در زیرزمین ساختمان شماره 4 واقع می‌باشد. این بخش در خدمت بیماران دیالیزی مزمن است.
 
تعداد پرسنل بخش: 
یک سرپرستار 2 پرستار
تعداد تخت بخش 15
 
 

 
خدمات درمانی و تشخیصی ارائه شده توسط بخش:
انجام دیالیز سه بار در هفته برای بیماران ESRD (بزرگسال و اطفال)
 

 
 
معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:
 
آقای دکتر آریا جنابی استادیار
آقای دکتر مصدق جباری دانشیار
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله استادیار
خانم دکتر هدیه باقرزادگان _ استادیار
 
 قوانین بخش:
نحوه پذیرش:بصورت سرپایی
ساعت پذیرش:7 صبح
ساعت ترخیص:12 ظهر
قوانین خاص دیگر: ورود همراهان ممنوع می‌باشد
 
نام بخش:دیالیز سرپایی
 
رئیس بخش: دکتر آریا جنابی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی: استادیار
موقعیت مکانی بخش:ساختمان شماره 4 زیر زمین
 شماره تلفن بخش  02164352660 ---  02164352662
 

سرپرستار بخش :  پرادیس شیرین‌کام          شماره تماس مستقیم بخش:02164352660
شماره تماس داخلی بخش:02164352662

 
معرفی بخش :
بخش دیالیز سرپایی در دی ماه سال 1390 با ریاست آقای دکتر جنابی افتتاح شد. در زیرزمین ساختمان شماره 4 واقع می‌باشد. این بخش در خدمت بیماران دیالیزی مزمن است.
 
تعداد پرسنل بخش: 
یک سرپرستار 2 پرستار
تعداد تخت بخش 15
 
 

 
خدمات درمانی و تشخیصی ارائه شده توسط بخش:
انجام دیالیز سه بار در هفته برای بیماران ESRD (بزرگسال و اطفال)
 

 
 
معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:
 
آقای دکتر آریا جنابی استادیار
آقای دکتر مصدق جباری دانشیار
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله استادیار
خانم دکتر هدیه باقرزادگان _ استادیار
 
 قوانین بخش:
نحوه پذیرش:بصورت سرپایی
ساعت پذیرش:7 صبح
ساعت ترخیص:12 ظهر
قوانین خاص دیگر: ورود همراهان ممنوع می‌باشد
 نام بخش:دیالیز سرپایی
 
رئیس بخش: دکتر آریا جنابی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی: استادیار
موقعیت مکانی بخش:ساختمان شماره 4 زیر زمین
 شماره تلفن بخش  02164352660 ---  02164352662
 

سرپرستار بخش :  پرادیس شیرین‌کام          شماره تماس مستقیم بخش:02164352660
شماره تماس داخلی بخش:02164352662

 
معرفی بخش :
بخش دیالیز سرپایی در دی ماه سال 1390 با ریاست آقای دکتر جنابی افتتاح شد. در زیرزمین ساختمان شماره 4 واقع می‌باشد. این بخش در خدمت بیماران دیالیزی مزمن است.
 
تعداد پرسنل بخش: 
یک سرپرستار 2 پرستار
تعداد تخت بخش 15
 
 

 
خدمات درمانی و تشخیصی ارائه شده توسط بخش:
انجام دیالیز سه بار در هفته برای بیماران ESRD (بزرگسال و اطفال)
 

 
 
معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:
 
آقای دکتر آریا جنابی استادیار
آقای دکتر مصدق جباری دانشیار
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله استادیار
خانم دکتر هدیه باقرزادگان _ استادیار
 
 قوانین بخش:
نحوه پذیرش:بصورت سرپایی
ساعت پذیرش:7 صبح
ساعت ترخیص:12 ظهر
قوانین خاص دیگر: ورود همراهان ممنوع می‌باشد
 نام بخش:دیالیز سرپایی
 
رئیس بخش: دکتر آریا جنابی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی: استادیار
موقعیت مکانی بخش:ساختمان شماره 4 زیر زمین
 شماره تلفن بخش  02164352660 ---  02164352662
 

سرپرستار بخش :  پرادیس شیرین‌کام          شماره تماس مستقیم بخش:02164352660
شماره تماس داخلی بخش:02164352662

 
معرفی بخش :
بخش دیالیز سرپایی در دی ماه سال 1390 با ریاست آقای دکتر جنابی افتتاح شد. در زیرزمین ساختمان شماره 4 واقع می‌باشد. این بخش در خدمت بیماران دیالیزی مزمن است.
 
تعداد پرسنل بخش: 
یک سرپرستار 2 پرستار
تعداد تخت بخش 15
 
 

 
خدمات درمانی و تشخیصی ارائه شده توسط بخش:
انجام دیالیز سه بار در هفته برای بیماران ESRD (بزرگسال و اطفال)
 

 
 
معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:
 
آقای دکتر آریا جنابی استادیار
آقای دکتر مصدق جباری دانشیار
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله استادیار
خانم دکتر هدیه باقرزادگان _ استادیار
 
 قوانین بخش:
نحوه پذیرش:بصورت سرپایی
ساعت پذیرش:7 صبح
ساعت ترخیص:12 ظهر
قوانین خاص دیگر: ورود همراهان ممنوع می‌باشد
 نام بخش:دیالیز سرپایی
 
رئیس بخش: دکتر آریا جنابی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی: استادیار
موقعیت مکانی بخش:ساختمان شماره 4 زیر زمین
 شماره تلفن بخش  02164352660 ---  02164352662
 

سرپرستار بخش :  پرادیس شیرین‌کام          شماره تماس مستقیم بخش:02164352660
شماره تماس داخلی بخش:02164352662

 
معرفی بخش :
بخش دیالیز سرپایی در دی ماه سال 1390 با ریاست آقای دکتر جنابی افتتاح شد. در زیرزمین ساختمان شماره 4 واقع می‌باشد. این بخش در خدمت بیماران دیالیزی مزمن است.
 
تعداد پرسنل بخش: 
یک سرپرستار 2 پرستار
تعداد تخت بخش 15
 
 

 
خدمات درمانی و تشخیصی ارائه شده توسط بخش:
انجام دیالیز سه بار در هفته برای بیماران ESRD (بزرگسال و اطفال)
 

 
 
معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:
 
آقای دکتر آریا جنابی استادیار
آقای دکتر مصدق جباری دانشیار
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله استادیار
خانم دکتر هدیه باقرزادگان _ استادیار
 
 قوانین بخش:
نحوه پذیرش:بصورت سرپایی
ساعت پذیرش:7 صبح
ساعت ترخیص:12 ظهر
قوانین خاص دیگر: ورود همراهان ممنوع می‌باشد
 نام بخش:دیالیز سرپایی
 
رئیس بخش: دکتر آریا جنابی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی: استادیار
موقعیت مکانی بخش:ساختمان شماره 4 زیر زمین
 شماره تلفن بخش  02164352660 ---  02164352662
 

سرپرستار بخش :  پرادیس شیرین‌کام          شماره تماس مستقیم بخش:02164352660
شماره تماس داخلی بخش:02164352662

 
معرفی بخش :
بخش دیالیز سرپایی در دی ماه سال 1390 با ریاست آقای دکتر جنابی افتتاح شد. در زیرزمین ساختمان شماره 4 واقع می‌باشد. این بخش در خدمت بیماران دیالیزی مزمن است.
 
تعداد پرسنل بخش: 
یک سرپرستار 2 پرستار
تعداد تخت بخش 15
 
 

 
خدمات درمانی و تشخیصی ارائه شده توسط بخش:
انجام دیالیز سه بار در هفته برای بیماران ESRD (بزرگسال و اطفال)
 

 
 
معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:
 
آقای دکتر آریا جنابی استادیار
آقای دکتر مصدق جباری دانشیار
خانم دکتر طاهره زروک آهی محله استادیار
خانم دکتر هدیه باقرزادگان _ استادیار

 
 قوانین بخش:
نحوه پذیرش:بصورت سرپایی
ساعت پذیرش:7 صبح
ساعت ترخیص:12 ظهر
قوانین خاص دیگر: ورود همراهان ممنوع می‌باشد
 

دفعات مشاهده: 692 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر