سايت هاي كاربردي

 نشریه الکترونیکی نماد، نماد پویندگی بیمارستان رسول اکرم (ص) با همت جمعی از پرسنل، پرستاران و پزشکان به صورت فصلنامه تهیه و منتشر می شود .

برای مشاهده نشریه روی آن کلیک کنید. 

 

نشریه نماد بهار 1400

نشریه نماد تابستان 1400

 

نشریه نماد پاییز 1400

 

 

نشریه نماد زمستان 1400

 

 

نشریه نماد بهار 1401

 

نشریه نماد تابستان1401

 

نشریه نمادپاییز1401

نشریه نمادزمستان1401

نشریه نماد بهار 1402

 

 
نشریه نماد تابستان 1402

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings