برنامه و نوبت دهي درمانگاه
 
برنامه هفتگی کلینیک های عصر مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) بهمن ماه ۱۴۰۱
 
(لطفاً برای گرفتن وقت روی نام پزشک مورد نظر کلیک کنید)

 

کلینیک شنبه  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه طبقه  سیستم نوبت دهی
قلب دکترپازوکی - دکتر طاقی  دکتر تقوی شوازی

دکترحاج احمدی

دکتر حبیبی

دکتربنی فاطمه دکتر تقوی شوازی دوم اینترنتی شفاداک
جراحی قلب - - - دکترزراعتیان - دوم اینترنتی شفاداک
نوار قلب نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار دوم اینترنتی شفاداک
ریه دکتر قادری دکتر کورانی  دکتر افشار - دکتر ریاحی دوم اینترنتی شفاداک
غدد و دیابت دکترسرو دکتر قانونی دکتر قانونی دکتر اسکندری دکتر چهره گشا دوم اینترنتی شفاداک
داخلی دکتر خدابنده لو دکتر شاطری دکتر بهادری زاده - دکتر خدابنده لو دوم اینترنتی شفاداک
عفونی - - دکتر کلانتری - - دوم اینترنتی شفاداک
تغذیه خانم خلیقی خانم مظفری نیا خانم عابدی خانم ترابی نسب - دوم اینترنتی شفاداک
جراحی عمومی دکتر واثقی - دکتر معدن کن - دکتر خسروی  دوم اینترنتی شفاداک
جراحی عروق - دکتر صرافی - دکتر موحدین دکتر صابری دوم اینترنتی شفاداک
گوارش دکتر نمازی - دکترپیشگر دکتر مسعودی دکتر طبائیان دکتر رضامند   دکتر نمازی - دکتر پیشگر دوم اینترنتی شفاداک
اورولوژی - دکتر امینی - - - دوم اینترنتی شفاداک
پوست - دکترگوردرزی دکتر دیلمقانی دکتر روحانی نسب دکتر بازرگان دوم اینترنتی شفاداک
ارتوپدی دکتر اتوکش دکتر سنندجی دکتر یگانه  - - دوم اینترنتی شفاداک
روماتولوژی - دکترفرناز اعتمادرضایی - دکترفرناز اعتمادرضایی - دوم اینترنتی شفاداک
گچگیری کارشناس - کارشناس - - دوم اینترنتی شفاداک
بیهوشی دکتر صفاخواه دکتر زاهدی دکترسلطانی دکتر قائمی دکتر نوری دوم اینترنتی شفاداک
نفرولوژی دکتر زروک - - دکترغفاری رهبر - دوم اینترنتی شفاداک
آنکولوژی   دکتر ورامینیان - دکتر سالم دکتر خداکریم سوم اینترنتی شفاداک
گوش ، حلق و بینی دکتر ابراهیم نژاد دکتر علیزاده  - -  - سوم اینترنتی شفاداک
وزوز گوش - دکتر محمودیان - - - سوم اینترنتی شفاداک
اطفال - - - -            دکتر نوروزی (نوزادان)                سوم اینترنتی شفاداک
غدد اطفال - دکتر وحید سعیدی - -            دکتروحید سعیدی سوم اینترنتی شفاداک
روانشناسی - کارشناس - کارشناس - سوم اینترنتی شفاداک
آلرژی - دکتر شکری - دکتر شکری - سوم اینترنتی شفاداک
روانپزشکی - - - دکتر تاجیک- دکتر صالحیان دکتر کمال زاده (سالمندان) سوم اینترنتی شفاداک
اختلالات خواب - دکتر کاشانی نسب (اختلالات خواب) - - - سوم اینترنتی شفاداک
درد دکتررحیم زاده - - - - سوم اینترنتی شفاداک
زنان و زایمان دکتر هاشمی دکتر  رخگیره  دکتر طاهرمنش دکتر نصیری - سوم اینترنتی شفاداک
چشم پزشکی دکتر صداقت  دکتر هادی -دکتر عبدی - دکتر کریمی - دکتر ابری دکتر صداقت - دکتر غیاثیان ششم اینترنتی شفاداک
کلینیک ROP نوزادان - - دکتر صداقت (ROP) دکتر ابری (ROP) - ششم  اینترنتی شفاداک
داخلی اعصاب - - - - - ششم  اینترنتی شفاداک
جراحی اعصاب   دکتر احمدی

دکتر میر فاضلی (روانپزشک)

- - دوم اینترنتی شفاداک
پاراکلینیک اعصاب - - - دکتر یزدی - هفتم اینترنتی شفاداک
Template settings