برنامه و نوبت دهي درمانگاه
                       برنامه هفتگی کلینیک های صبح مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) بهمن ماه ۱۴۰۱                               
 
                                                                (لطفاً برای گرفتن وقت روی نام پزشک مورد نظر کلیک کنید)

 

       کلینیک                شنبه    یکشنبه        دوشنبه              سه شنبه      چهارشنبه                         پنج شنبه          طبقه      سیستم       نوبت دهی
   قلب دکتر حاج احمدی دکتر حبیبی          دکترکیخاونی          دکتر طاقی دکتر تقوی شوازی دکتربنی فاطمه دوم اینترنتی شفاداک
  قلب بارداری دکتر حاج احمدی -  - - -  دوم اینترنتی شفاداک 
نوار قلب نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار نوارنگار دوم اینترنتی شفاداک
ریه دکتر افشار دکتر مرادیانس دکتر ریاحی دکتر کورانی فر دکتر قادری دکتر ریاحی دوم اینترنتی شفاداک
غدد و دیابت دکترچهره گشا دکتر سرو - دکتر اسکندری دکترقانونی - دوم اینترنتی شفاداک
داخلی دکتر بهادری زاده دکتر هجرتی دکتر شاطری دکتر خدابنده لو دکتر هجرتی دکتر ریاضی دوم اینترنتی شفاداک
عفونی دکتر طالبی طاهر دکتر یاسین(هپاتیت) - - دکتر یاسین (هپاتیت) دکتر کلانتری دوم اینترنتی شفاداک
روماتولوژی -       دکتر کیان مهر-   دکتر حقیقی دکترغلامی دکتر سبحانی دکتر غلامی - دوم اینترنتی شفاداک
تغذیه - - - - - خانم خلیقی دوم اینترنتی شفاداک
گوارش دکترمسعودی  دکتر رضامند دکتر نمازی دکتر پیشگر دکترخالقی  دکتر قوام دوم اینترنتی شفاداک
ارولوژی دکتردهقان دکتر قائد دکتر میر دکتر ستوده دکتر مقیمیان دکتر قائد دوم اینترنتی شفاداک
جراحی عروق دکتر خالقیان - - دکترصابری دکتر سپاس دکتر صرافی دوم اینترنتی شفاداک
جراحی توراکس دکترحقیقی کیان - دکتر شیرین زاده دکترحقیقی کیان - - دوم اینترنتی شفاداک
جراحی عمومی

دکتر معدن کن

     دکتر کرمان ساروی       دکتر واثقی دکتر خسروی دکتر اقبالی دکتر معدن کن - دوم اینترنتی شفاداک
جراحی کلورکتال

-

    - - دکتر به بو - - دوم اینترنتی شفاداک
جراحی سرطان - - دکترنگهی - - - دوم اینترنتی شفاداک
جراحی پستان دکتر صیاد - دکتر نفیسی - دکتر نفیسی - دوم اینترنتی شفاداک
پوست
اتاق عمل سرپایی
دکتر عاطفی دکتر روحانی نسب دکتر قاسمی دکترگودرزی دکتر بهرنگی دکتر بازرگان دوم اینترنتی شفاداک
ارتوپدی        دکتر پهلوان             دکتر حاجی آقابزرگی       دکتر غزنوی         دکتر سبحانی دکترمقتدایی دکتراتوکش دکتر مهدوی - دوم اینترنتی شفاداک
پزشکی ورزشی دکتر مظاهری نژاد دکترنظری دکتر انگورانی دکتر نجاتی دکتر دادگستر - دوم اینترنتی شفاداک
گچگیری کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس - دوم اینترنتی شفاداک
بیهوشی دکتر صفاخواه دکترزاهدی دکتر سلطانی دکترقائمی دکتر نوری پزشک بیهوشی سوم اینترنتی شفاداک
نفرولوژی دکتر غفاری رهبر دکتر زروک - دکترجنابی - - سوم اینترنتی شفاداک
روانشناسی - - - - روانشناس - سوم اینترنتی شفاداک
زخم و پانسمان کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس - سوم اینترنتی شفاداک
گوش و حلق و بینی دکتر فرهادی  –
         دکتر احمدی –                       دکتر محسنی -                دکتر ابراهیم نژاد 
        دکتر علیزاده        دکتر رضایی
 
     دکتر دانشی -      دکتر اصغری
      دکتر صالح محبی -         دکتر بیاضیان -        دکترعلیزاده    
     دکتر صالح محبی -                دکتر بیاضیان      دکتر علیرضا محبی-            دکتر قلعه باغی -                 دکتر محسنی                      دکتر احمدی  - سوم اینترنتی شفاداک
قاعده جمجمه - هیپوفیز دکتر جالسی - - - - - سوم اینترنتی شفاداک
اطفال دکتر نوروزی(نوزادان)-دکترنوربخش (عفونی)           دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب) -        دکتریوسف زادگان (ریه)                دکتر رحیم زاده (کلیه) - دکتر تفرشی (قلب) - دکتر محقق (نوزادان) - دکتر احسانی پور(عفونی ) 

دکتر یوسفی (گوارش) -  دکتر صالحی (روماتولوژی) دکتر وفایی شاهی (مغز واعصاب) - دکتر نوربخش (عفونی)             دکتریوسف زادگان (ریه) 

 

 دکتراحسانی پور (عفونی)               دکتریوسف زادگان (ریه)  سوم  اینترنتی شفاداک
غدد اطفال - - - - دکتروحیدسعیدی - سوم  اینترنتی شفاداک
اکوکاردیوگرافی اطفال  دکتر رادگودرزی (قلب)  دکتر رادگودرزی (قلب)      دکتر رادگودرزی (قلب)     سوم  اینترنتی شفاداک
کلینیک خواب  دکتر کاشانی نسب   - - - - سوم  اینترنتی شفاداک
روانپزشکی 
(روان تنی)
- دکترتاجیک - دکترصالحیان دکتر میر فاضلی - سوم  اینترنتی شفاداک
 روانپزشکی سالمندی - طب سالمندی    دکترشریعتی دکترنیک صولت - - - - - سوم  اینترنتی شفاداک
کلینیک حافظه - - - - دکتر کمال زاده - سوم  اینترنتی شفاداک
رادیوآنکولوژی - - دکتر فدوی - دکتر فدوی - سوم  اینترنتی شفاداک
آنکولوژی (خون) دکتر فرانوش (اطفال ) -   دکتر سالم دکتر خداکریم - دکتر کاوه   دکترورامینیان - سوم  اینترنتی شفاداک
طب سنتی - - دکتراختری - - - سوم  اینترنتی شفاداک
درد دکترایمانی دکتر آل بویه دکترایمانی دکتر همتی دکتر انتظاری - سوم  اینترنتی شفاداک
پزشکی هسته ای - - دکتر هدایتی - - - سوم  اینترنتی شفاداک
زنان و زایمان دکتر رخ گیره دکترهاشمی دکترالماسی - دکتر درخشان دکترمهدی زادهدکتر نصیری       دکترطاهرمنش    دکتر نصیری دکتر درخشان سوم  اینترنتی شفاداک
کلینیک شیردهی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی سوم  اینترنتی شفاداک
واکسیناسیون کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی کارشناس مامایی سوم  اینترنتی شفاداک
آلرژی دکتر نبوی دکتر فلاح پور دکتر شکری دکترعرشی دکتر بمانیان - چهارم اینترنتی شفاداک
نقص ایمنی دکتر نبوی- دکترشکری - - - دکتر بمانیاندکتر عرشی - چهارم اینترنتی شفاداک
چشم پزشکی دکتر ناصری پور - دکتر صداقت - دکتر حسین آقایی - دکتر غلامحسین آقایی - دکتر صادقی  دکتر سنجری - دکتر نیلفروشان - دکتر عبدی - دکتر هدایت فر - دکتر ابری - دکتر کریمی - دکتر هادی دکتر قاسمی - دکتر هاشمیان - دکتر ابری - دکتر بهمنی کشکولی - دکتر صداقت -  دکتر میرشاهی- دکتر اسحاقی دکتر غلامحسین آقایی - دکتر حسین آقایی  - دکتر میرآفتابی - دکتر انوری - دکتر صادقی - دکتر میرشاهی دکتر سنجری  - دکتر نیلفروشان - دکتر غیاثیان - دکتر انوری - دکتر بهمنی کشکولی - پزشک کشیک ششم اینترنتی شفاداک
ژنتیک دکتر خاکپور - - - دکتر خاکپور - ششم اینترنتی شفاداک
اپتومتری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری دکترزرین –  خانم جعفری ششم اینترنتی شفاداک
جراحی اعصاب 
(قاعده جمجمه)
             دکتر بهرامی -            دکتر احمدی 
(قاعده جمجمه)
        دکتر سعیدی نیا -     دکتر قلعه نوی         دکتر طبیب خویی  دکتر نبیونی           دکتر پرورش –                  دکتر رستگار-          دکتر نبیونی دکتر طبیب خویی - دکتر خردمند - دکتر قندهاری  دکتر احمدی  دوم اینترنتی شفاداک
داخلی اعصاب دکتر حبیبی
DBS
دکتر مقدسی
MS
دکترروحانی
DBS
دکتر محبی دکتر امامی خواه دکتریزدی هفتم اینترنتی شفاداک
پاراکلینیک اعصاب دکتر امامی خواه دکتر حبیبی دکتر محبی دکتر مقدسی دکترروحانی دکتریزدی هفتم اینترنتی شفاداک
طب کار دکترمیرزا محمدی دکتر لبافی نژاد دکتر عقیلی نژاد دکتر محمدی دکتر کبیر مکمل - هفتم اینترنتی شفاداک
طب فیزیکی دکتر پاک منش دکتریوسفی دکتر پاک منش دکتر مرادی دکتر بابایی - هفتم اینترنتی شفاداک
پاراکلینیک
(طب فیزیکی)
دکتریوسفی  دکتر بابایی دکتریوسفی     دکترمرادی دکترمرادی - هفتم اینترنتی شفاداک
چاقی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی دکتر پازوکی - همکف ساختمان امیر المومنین (ع)  اینترنتی شفاداک

Template settings