دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

:: یکی از موضوعات را از فهرست زیر انتخاب کنید:
:: بیلبورد (37)
:: روابط عمومی (108)
:: خبری کارکنان اداری و پاراکلینیک (25)
:: خبری درمانی - پزشکان (1)
:: خبری پژوهش - پزشکان (1)
:: خبری درمانی - پرستاری (0)
:: خبری آموزش - کارکنان اداری (2)
:: ریاست (1)
:: تحقیق و توسعه (1)
:: بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی (0)
:: حراست (0)
:: دفتر پرستاری (0)
:: معاونت توسعه (0)
:: معاونت آموزشی (0)
:: معاونت پژوهشی (0)
:: معاونت درمان (1)
:: امور مالی (0)
:: واحدهای پاراکلینیکی و توانبخشی (0)
:: کارپردازی (0)
:: انبار (0)
:: امور حقوقی (0)
:: امور قراردادها (0)
:: امور اداری و پشتیبانی (0)
:: مددکاری (0)
:: آمار و مدارک پزشکی (0)
:: دفتر فنی (0)
:: تاسیسات (0)
:: داروخانه (0)
:: مهندسی بهداشت حرفه ای (0)
:: بهداشت محیط (0)
:: مهندسی تجهیزات پزشکی (0)
:: نقلیه (0)
:: مخابرات (0)
:: خدمات (0)
:: تغذیه (0)
:: لنژری (0)
:: خیاط خانه (0)
:: کارگزینی (0)
:: دبیرخانه (0)
:: مهدکودک (0)
:: پاویون (0)
:: امور رفاهی (0)
:: ترخیص درآمد (0)
:: امین اموال (0)
:: حسابداری و امور مالی (0)
:: کمیته های بیمارستانی (0)
:: پزشکی قانونی (0)
:: بخش های درمانی (0)
:: مراکز تحقیقاتی (0)
:: مرکز توسعه و تحقیقات بالینی (0)
:: گروه های آموزشی (0)
:: کتابخانه (0)
:: سمعی و بصری (0)
:: معاونت توسعه (0)
:: معاونت آموزشی (0)
:: معاونت پژوهشی (0)
:: معاونت درمان (0)
:: فناوری اطلاعات و HIS (0)
:: خبری آموزش - کارکنان پرستاری (0)
:: خبراورژانسی (298)
:: طرح تحول نظام (2)
:: گروه خبری (1)
:: بنرخبری (1)
:: خبرریاست (1)
:: خبرمدیریت (0)
:: خبررئیس مدیر (0)
:: پرستاری (0)
:: پزشکان (0)
:: روابط عمومی (0)