مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)- [اخبار مرکز]
سامانه نوبت دهی راه اندازی سامانه نوبت دهی کلینیک های مجتمع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه مجتمع آموزشي پژوهشي درماني حضرت رسول اكرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.70927.fa
برگشت به اصل مطلب