مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار مرکز]
جراحی قلب انجام عمل جراحی قلب باز در کودک 2ساله در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | 
کودک دو ساله با سابقه عمل جراحی تومور مغزی که به دلیل تبهای مقاوم به درمان با کشت خون مثبت استافیلوکوک اورئوس در icu  اطفال توسط آقای دکتر سعیدی متخصص اطفال بستری شده بود در بررسیهای انجام شده اکوکاردیوگرافی توسط آقای دکتر گودرزی فوق تخصص قلب کودکان توده وژتاتیو بزرگ روی دریچه تریکوسپید که بداخل بطن راست وشریان ریوی امتداد داشت  گزارش وبا تشخیص آندوکاریت دریچه تریکوسپید تحت عمل جراحی وخارج کردن  توده وترمیم دریچه تریکوسپید توسط جراحان قلب مجتمع آقایان دکتر زراعتیان ودکتر جلیلی فر قرار گرفت وبا حال عمومی خوب ترخیص گردید . لازم به ذکر است که مورد مذکور یکی از موارد نادر در جراحی قلب واین عمل در این مرکز با توجه به سن پایین بیمار حائز اهمیت است .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.55362.fa
برگشت به اصل مطلب