مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار پایگاه]
تقدیر تقدیر از اقدامات کامل درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
با درخواست خانواده دکتر قربانی و هماهنگی وزیر بهداشت، پرفسور سمیعی از دکتر قربانی پزشک منطقه محروم قصرقند که دچار ضایعه نخاعی شده بود، عیادت کرد همچنین آقای دکتر سمیعی از اقدامات کامل درمانی  مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسو ل اکرم (ص) تقدیر نمودند.
 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.54369.fa
برگشت به اصل مطلب