مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- [اخبار پایگاه]
کارگاه برگزاری کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
کارگاه 4 روزه آشنایی با فرایند های آموزشی ومسائل مرتبط با آن جهت پذیرفته شده گان چهل وچهارمین دوره پذیرش دستیاران تخصصی از تاریخ 13 لغایت 16 شهریور ماه  در مجتمع در حال برگزاری می باشد .
 
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=44.30044.54358.fa
برگشت به اصل مطلب