دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 674 | تعداد کل بازدید های مطالب: 183,014 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک ژنتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک شیمی درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک طب کار

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک عفونی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک قلب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک گوارش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک لیزر پوست

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک نفرولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک واکسیناسیون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک دندانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک چاقی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک خواب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک درد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک اکو

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانسیتومتری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نوارنگاری عصب و عضله

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلونوسکوپی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک آلرژی و نقص ایمنی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روماتولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پوست و خون

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

غدد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جراحی عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گوش و حلق و بینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زنان و زایمان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ارتوپدی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

چشم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نفرولوژی و دیالیز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جراحی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

داخلی اعصاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اطفال و کودکان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روانپزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گوارش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

عفونی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نوزادان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سایر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Pain (درد)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

روابط عمومی و اطلاع رسانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

بخش بستری سایکوسوماتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد حسابداری هزینه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

امور مالی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آدرس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی EDO

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی معاون آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

شرح وظایف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد خدمات آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

وظایف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

وظایف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

وظایف

صفحه 3 از 14