دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

امور رفاهی : امور رفاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  امور رفاهي

نام مسئول واحد: آقاي سيف اله اسكندري

مشخصات مكاني واحد: طبقه هشتم ساختمان سيدالشهدا

شماره تماس: ‌مستقيم 66509108و 64352124

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-نظارت بر امور دارويي و نسخ بيماران و هتلينگ بيمارستان و مشكلات دارويي و سركشي در بخش هاو داروخانه و انبار دارويي

2 -كارهاي مربوط به سمعي بصري طبقه هشتم

3- كارهاي رفاهي پرسنل بيمارستان(ثبت نام و قرعه كشي تورهاي زيارتي و سياحتي مشهدو خزرشهر معرفي به دانشگاه )

4- ثبت نام و قرعه كشي(وام) و معرفي به دانشگاه

5- كارهاي فرهنگي مجتمع

6- فرماندهي پايگاه بسيج مجتمع