دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اخبارمجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظايف دفتر بهبود كيفيت:

 مطالعه دقيق استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان و درک جامعيت و پيوستگي موضوعات

 • 1- تعيين امور ستادي مرتبط با پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي و پيگيري اجراي اين امور؛ در صورت نبودن فوکال پوينت مشخص، از جمله:

1-2- تامين بستر کارشناسي اعم از برنامه ريزي، ارزيابي، ارائه گزارش و پيشنهاد، به منظور اثربخش تر نمودن فعاليت هاي تيم مديريت اجرايي بيمارستان

2-2- هماهنگي و پيگيري جهت تدوين برنامه استراتژيک بيمارستان

3-2- تدوين برنامه بهبود کيفيت فراگير بيمارستان

4-2- پيگيري تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي کارکنان غيرباليني با همکاري ساير واحدها

5-2- پيگيري پياده سازي استانداردهاي حقوق گيرنده خدمت با همکاري ساير واحدها

6-2- تدوين فرمت هاي يکسان براي مستندسازي فعاليت ها و استانداردهاي اعتباربخشي

7-2- برنامه ريزي و هدايت کميته هاي بيمارستاني

8-2- برنامه ريزي براي استقرار استانداردهاي بيمارستان دوستدار ايمني بيمار و پيگيري فعاليت هاي مربوطه

 • 2- پيشنهاد و پيگيري تعيين فوکال پوينت براي راهبري و پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در امور غيرستادي
 • 3- همکاري و هماهنگي با فوکال پوينت هاي غيرستادي و ارائه پشتيباني هاي فني به منظور تسهيل در فعاليت هاي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي
 • 4- تنظيم برنامه هاي عملياتي به منظور راهبري و کنترل پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي
 • 5- نظارت مستمر و انجام ارزيابي هاي دوره اي با تاکيد بر حضور ميدانی و مبتنی بر شاخص هاي تدوين شده (بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي) به منظور اطمينان از پيشرفت برنامه، اجرای برنامه های رضایت سنجی
 • 6- بازنگري و به روز رساني برنامه هاي تدوين شده مرتبط با استانداردهاي اعتباربخشي
 • 7- ساماندهي و پيگيري فعاليت هاي ترويجي، فرهنگ سازي و اطلاع رساني در راستاي بهبود کيفيت و پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي
 • 8- هماهنگي جهت برگزاري جلسات و کميته هاي مرتبط و پيگيري مصوبات مربوطه
 • 9- پيگيري و پيشبرد برنامه های سيستم مديريت کيفيت ISO، EFQM، 5S همگام با فعاليت های مرتبط با حاکميت خدمات باليني و اعتباربخشی در راستای بهبود کيفيت خدمات بيمارستان
 • 10- ارتباط با کارشناسان بهبود کيفيت مستقر در معاونت درمان دانشگاه به منظور تقويت پيشبرد برنامه ها
 • 11- بهره گيري از خدمات آموزشي و مشاوره اي خبرگان و کارشناسان خارج از بيمارستان و ارتباط با نمونه های موفق به منظور الگوبرداری
 • 12- پيشنهاد سازوکارهاي انگيزشي به منظور تقويت و پيشبرد برنامه ها در بيمارستان
 • 13- انجام نظرسنجي فصلي از بيماران بستري و طرح در كميته هاي مربوطه جهت انجام اقدامات مورد نياز و راهكارهاي مناسب در جهت افزايش رضايتنمدي بيماران

 

تلفن هاي داخلي  : 2408و2117 ميباشد.


دفعات مشاهده: 2011 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر