دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

شرح وظایف : شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف معاونت آموزشی شامل حیطه های زیر می باشد:

1-       پایش فعالیت های آموزشی گروهها

2-       پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

3-       پایش عملکرد فراگیران (فلو، دستیار، کارورز،  دانشجو)

4-       نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستانها و تجهیز پاویونها

5-       تشکیل شورای آموزشی بیمارستان

6-        برنامه ریز و مجری فعالیتهای دفتر آموزش پزشکی(EDO)

7-       طراحی و مشاوره جهت تدوین طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش

8-       نظارت و پایش عملکرد کتابخانه

واحد های تحت پوشش معاونت آموزش:

  • دفتر معاونت آموزش
  • دفتر