دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

شرح وظایف : شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف معاونت آموزشی شامل حیطه های زیر می باشد:

1-       پایش فعالیت های آموزشی گروهها

2-       پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

3-       پایش عملکرد فراگیران (فلو، دستیار، کارورز،  دانشجو)

4-       نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستانها و تجهیز پاویونها

5-       تشکیل شورای آموزشی بیمارستان

6-        برنامه ریز و مجری فعالیتهای دفتر آموزش پزشکی(EDO)

7-       طراحی و مشاوره جهت تدوین طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش

8-       نظارت و پایش عملکرد کتابخانه

واحد های تحت پوشش معاونت آموزش:

  • دفتر معاونت آموزش
  • دفتر