دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

ریاست بخش : ریاست بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

از روسای بخش ها یا معاون آموزشی هر بخش انتظار می رود که :

1.      با توجه به عضویت در تیم مدیریت آموزشی بیمارستان، با مشارکت و حضور فعال در جلسات آن، به ارتقائ سیستم آموزشی بیمارستان کمک کنند.

2.      با ارسال گزارش عملکرد بخش هر شش ماه یکبار، معاون آموزشی بیمارستان را در جریان فعالیت های آموزشی خود در بخش قرار دهند.

3.      گزارشی همراه با مستندات مربوطه از برنامه توجیهی بدو ورود بخش خود برای فراگیران جدیدالورود در سطوح مختلف به معاون آموزشی/ دفتر توسعه آموزش بیمارستان ارسال نمایند.

4.      تفویم ماهانه کنفرانس های بین بخشی همراه با مستندات و گزارش برگزاری آن را به معاون آموزشی/ دفتر توسعه آموزش بیمارستان ارائه دهند.

5.      تقویم فصلی کنفرانس های عمومی با همکاری گروه های آموزشی را همراه با مستندات و گزارش برگزاری آن به معاون آموزشی/ دفتر توسعه آموزش بیمارستان ارائه دهند.

6.      برنامه آموزشی بخش که شامل اهداف آموزشی و توانمندیهای