دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

فیزیوتراپی : فیزیوتراپی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  فيزيوتراپي

نام مسئول واحد:خانم زهرا متحمليان

مشخصات مكاني واحد: طبقه هفتم  ساختمان سيدالشهداء

شماره تماس: 64352575

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

خدمات بهداشتي

1- مدرسه كمر وگردن 2-تمرين درماني دربيماران استئوپروز 3- كارگاه بهداشت كار با كامپيوتر از ديدگاه فيزيوتراپي4-مدرسه زانو5- كارگاه ارتقاء سلامت 6-تمرينات عمومي تاي چي چوان براي كليه پرسنل

خدمات درماني

واحدهاي مختلف بخش  فيزيوتراپي  :

1- مشاوره فيزيوتراپي

2-Systemic  Musculoskeletal assessment      

3-Systemic  Neuro Muscular assessment

4-Postural assessment

5-الكتروتراپي

6-مكانوتراپي

7-ليزرتراپي

8-هيدروتراپي

9-تمرين درماني

10-مانوال تراپي(موبيليزاسيون،مانيپولاسيون،.....)

11-Taping    (درمان  با تيپ)

12-Dry needling-(طب سوزني فيزيوتراپي)

13-اصلاح راستاي بدن (اصلاح پاسچر)

14-فيزيوتراپي بيماران بي اختياري دفع

15- gait training

16-