دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

CT-SCAN (سیتی اسکن) : CT-SCAN (سیتی اسکن)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  تصوير برداري

نام مسئول واحد: دكتر كاوه صميمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 1 

شماره تماس: داخلي 64352576    ،‌ مستقيم : 66555449، 64352576

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

سي تي اسكن :

كليه سي تي اسكن هاي روتين از كليه اندامها

كليه سي تي اسكن هاي تزريقي و خوراكي از اندامها

كليه سي تي آن‍ژيوها شامل : اندام تحتاني، اندام فوقاني، ريه (پولمونري)، آئورت شكمي، كاروتيد و آنژيوگرافي مغز بعلاوه سي تي اسكن هاي سه بعدي،‌سي تي آنژيو قلب به دليل نداشتن دستگاه 64 اسلايس انجام نمي پذيرد.