دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

آزمایشگاه : آزمایشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  آزمایشگاه

مسئول فنی  : دکتر علیرضا صادقی پور (پاتولوژیست و هیات علمی دانشگاه)

سوپروایزر: آقای حمیدرضا مجتهدی دیبا

مسئول کنترل کیفی  : دکتر علی زارع میرزایی (پاتولوژیست و هیات علمی دانشگاه)

مسئول آموزش و کنترل مستندات : خانم مریم تقی دوست (کارشناس آزمایشگاه)

مشخصات مکانی واحد: آزمایشگاه شامل 2 واحد:1-آزمایشگاه مرکزی واقع در طبقه ی چهارم و 2-آزمایشگاه اورژانس در طبقه ی اول می باشد.

شرح وظایف /خدمات ارائه کننده: بخشهای آزمایشگاه  مرکزی شامل:پذیرش-نمونه گیری-بیوشیمی-هماتولوژی-هورمون میکروب شناسی-سرولوژی-ایمونولوژی-انعقاد-آنالیز ادرار و انگل شناسی-پاتولوژی - واحد کنترل مستندات و مدیریت می باشد.

آزمایشگاه اورژانس نیز شامل بخشهای : پذیرش و نمونه گیری اورژانس -بیوشیمی-هماتولوژی-آنالیز ادرار و انگل شناسی -انعقاد و واحد بانک خون می باشد.

آزمایشگاه این مرکزمجهز به جدیدترین تجهیزات و تکنیکهای روز دنیا شامل :

 

1- بیو شیمی : اتوآنالایزرهای Hitachi902 - BT 3000 - Selectra - وMicro light ardy  آنالایزرهای IMS-ISE و Easy lyte

2- هماتولوژی : Fulldiff و XS500i - XP300 - Sysmex kx21 و ESR اتوماتیک

3- انعقاد : کوآگولامتر ELITE

4- هورمون : ECL ، گاماکانتر و کروز

5- پاتولوژی : دستگاه پردازنده بافت Coald Plate - Dispanser - Tissue processor - میکروتوم - فروزن - Tissue Float

6- اورژانس : الایزای تمام اتوماتیک Vidas PC - دستگاه های اندازه گیری گازهای خون شامال : GEM و Technomedia

 

این مرکز در آزمایشگاه مرکزی از ساعت 12 - 7:30  پذیرای مراجعین محترم بوده  و در آزمایشگاه اورژانس به صورت شبانه روزی درسه شیفت صبح-عصر و شب آماده ی خدمت رسانی می باشد.