دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

بخش بستری NICU : بخش بستری NICU

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخش  NICU

طبقه   چهارم    ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر پريسا محققي

سرپرستار بخش : خانم لوني

تعداد تخت : 18 تخت

تخصص هاي مربوط به بخش:

بيماران NICU عمدتا از ليبر اتاق عمل  زايمان  بخش زنان و يا اتاق عمل كه بعد از متولد شدن  در صورت نياز  در بخش NICU بستري ميشوند و همچنين شيرخواراني  كه به بخش اورژانس مراجعه ميكنند در صورت داشتن سن 28 روزه  در اين بخش  بستري ميگردند . عمدتا تشخيصي كه جهت بيماران اين بخش  وجود دارد شامل : پنوموني،RDS ، پره مچوري، نوزادان تحت معاينه يا عمل معاينه چشم ROP و يا نوزاداني كه عمل جراحي آترزي كوآن  قرار  گرفته اند يا نوزاداني كه بدليل ايكتر(زردي نوزادان) مراجعه مي نمايد . در اين بخش نوزادان تحت مراقبت  قرار ميگيرند و تغذيه نوزادان انحصاري با شير مادر ميباشد. اين بخش شامل 12 تخت فعال NICU و 6 تخت  نوزادان فعال ميباشد . بيماران NICU بعد از بهبودي به بخش نوزادان يا POST  NICU منتقل و از بخش نوزادان ترخيص ميگردند.

تلفن تماس:64352410و64352319