دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

برنامه ها : برنامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی در سال 1394 :

 

برنامه عملیاتی معاونت در دو راستا پی ریزی و اجرا خواهد شد که عبارتند از :

الف) برنامه های کلی معاونت پژوهشی

ب) برنامه های مرکز توسعه تحقیقات بالینی

برنامه عملیاتی در دو بعد برنامه های ثابت هفتگی و برنامه ماهانه تنظیم می گردد.

 

در مجموع، این معاونت اهداف اختصاصی ذیل را در طول سال جاری دنبال خواهد نمود :

الف) تعریف و تثبیت چارت سازمانی معاونت و مرکز توسعه تحقیقات بالینی و همچنین چارچوب شورای پژوهشی

ب) تشکیل کمیته های پنج گانه زیر مجموعه معاونت شامل :

1) کمیته تدوین، هدایت و سازماندهی طرح های تحقیقاتی، 2) کمیته توسعه پژوهشهای بالینی، 3) کمیته همایشها و سمینارها، 4) کمیته آموزش در پژوهش و 5) کمیته بانکهای اطلاعاتی

ج) طرح ریزی فرمهای پژوهشی شامل فرم ثبت ایده، فرم پیش پیش نویس طرح تحقیقاتی (پره پروپوزال)، فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی (پروپوزال)، فرم پرسشنامه بانک جامع اطلاعاتی، فرم ویژه ثبت کارآزمائی بالینی

د) درخواست و تدوین ایده ها و عناوین تحقیقاتی از بخشهای بالینی و مراکز تحقیقاتی

ه) تدوین، سازماندهی و تائید ایده های تحقیقاتی نو در قالب پیش پیش نویس طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی

و) تدوین، سازماندهی و تائید پیش نویس طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی مصوب سال 94

ز) برگزاری کارگاه های پژوهشی ماهانه در سطح اساتید، متخصصین، دستیاران و دانشجویان

ح) برگزاری کنفرانس درون مرکزی و سمینار علمی – پژوهشی (ترجیحا) ملی مصوب سال 94

و) تدوین دو مطالعه بین مرکزی و یک مطالعه جامع بین المللی مصوب سال 94

ز)  طراحی و اجرای آزمایشی (پایلوت) بانکهای اطلاعات جامع بیمارستانی ویژه مراکز تحقیقاتی مصوب مرکز

 

جزئیات برنامه عملیاتی شش ماهه نخست سال 1394 معاونت پژوهشی :

بر مبنای جزئیات تعریف شده عملیاتی معاونت پژوهشی، اقدامات ذیل جهت اجرا در طول شش ماهه نخست سال 94 ارائه و جزئیات جدول زمانی هریک در ذیل تشریح گردیده است:

1) تشکیل و سازماندهی کمیته های پنج گانه معاونت

2) طراحی و آماده سازی فرمهای پژوهشی

3) جمع آوری اولین مرحله ایده های نو پژوهشی و طرح در شورا

4) تبیین، هدایت و سازماندهی طرحهای فعلی در حال اجرا

5) برگزاری 5 کارگاه آموزش در پژوهش (در هر ماه یک کارگاه)

6) تدوین و نهائی سازی انعقاد 2 پروژه بین المللی (دانشگاه های گلاسکو و آتاتورک)

7) طراحی