دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

غدد : غدد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل کتواسیدوز_دیابتی_(DKA).pdf   [حجم: 1397 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زخم_پای_دیابتی.pdf   [حجم: 708 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل دیابت_اطفال.pdf   [حجم: 764 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تغذیه_در_بیماران_دیابتی.pdf   [حجم: 747 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تزریق_انسولین.pdf   [حجم: 1031 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیشگیری_از_دیابت.pdf   [حجم: 1375 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]