دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

دفتر فنی و تاسیسات : دفتر فنی و تاسیسات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: دفتر فنی و مهندسی

نام مسئول واحد: مهندس سيد اكبر حسيني

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 4 

شماره تماس: 64352233و64352234

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مدیریت ، کنترل ونظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی و تاسیساتی ( الکتریکال- مکانیکال-گازهای طبی و ...)

تهیه طرح مقدماتی از پروژه های عمرانی ،  براساس نیازهای اعلام شده و ارائه جهت تصویب به مقامات مسئول.

 تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات و ارائه به مقام مافوق.

  متره و برآورد و تهیه دتایلهای اجرایی.

ارائه برنامه های کاربردی جهت ساخت و نگهداری و سرویس سیستم های تاسیساتی و عمرانی

برآورد هزینه های پروژ های عمرانی و تاسیساتی

ارزیابی عملکرد کارشناسان و مسئولین زیر مجموعه