دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

دفتر فنی و تاسیسات : دفتر فنی و تاسیسات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: دفتر فنی و مهندسی

نام مسئول واحد: مهندس سيد اكبر حسيني

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 4 

شماره تماس: 64352233و64352234

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مدیریت ، کنترل ونظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی و تاسیساتی ( الکتریکال- مکانیکال-گازهای طبی و ...)

تهیه طرح مقدماتی از پروژه های عمرانی ،  براساس نیازهای اعلام شده و ارائه جهت تصویب به مقامات مسئول.

 تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات و ارائه به مقام مافوق.

  متره و برآورد و تهیه دتایلهای اجرایی.

ارائه برنامه های کاربردی جهت ساخت و نگهداری و سرویس سیستم های تاسیساتی و عمرانی

برآورد هزینه های پروژ های عمرانی و تاسیساتی

ارزیابی عملکرد کارشناسان و مسئولین زیر مجموعه