دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

انبار : انبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  انبار

نام مسئول واحد:حسين تيموري

مشخصات مكاني واحد: زير زمين ساختمان شماره 2 سيدالشهدا

شماره تماس: 64352439

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

انبار مكاني است جهت نگهداري و دپوي كالا كه كالاهاي فوق از طريق (خريداري اهدائي و يا انتقالي از واحدهاي ديگر ) در آنجا نگهداري مي شود و در اصل انبار پلي است بين كليه بخشها و واحدهاي بيمارستاني با واحد تداركات در صورتي كه كالاهاي مورد نياز در انبار موجود نباشد و جهت خريد مي بايست از طريق كارپردازي اقدام گردد كه در اين مواقع واحد متقاضي طي درخواست خريد و با توجه به امضاء هاي مجاز اقدام مي نمايد و پس از تاييد و تصويب آن درخواست ، كارپردازي اقدام به تهيه و تحويل آن به انبار مي نمايد و انبار نيز پس از كنترلهاي كمي و كيفي كالاهاي مربوط با درخواست اقدام به صدور قبض انبار بعنوان رسيد كالا مي نمايد و پس از تاييد كالا توسط مصرف كننده و صدور حواله انبار و تحويل آن به واحد متقاضي انجام مي پذيرد .

از وظايفي كه در حال حاضر انبار به عهده دارد :

1-    رسيدگي به موجودي هاي كالاي انبار و در صورت نياز به تجديد سفارش .

2-    صدور درخواست خريد براي كالاهايي كه به حداقل موجودي انبار رسيده شده است و پيگيري آن جهت تاييد مديريت و اطمينان از رسيدن درخواست به واحد كارپردازي .

3-    تحويل كالاهاي خريداري ، اهدايي و يا انتقالي و نظارت و كنترل كمي و كيفي كالاها در صورت نياز با هماهنگي با و