دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفي



تاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخش



راهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك ها



راهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

امور قراردادها : امور قراردادها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 نام واحد: امور قراردادها

نام مسئول واحد: نيلوفر فريد فر

مشخصات مكاني واحد: طبقه اول ساختمان شماره 4 حضرت ابوالفضل

شماره تماس: 64352626 ،‌ مستقيم : 64352513

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-    دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2-    تنظيم قراردادها طبق آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه وشرايط فني واحد مربوطه

3-     بررسي تاريخ اتمام قراردادها جهت اعلام به مديريت و رياست و به تبع آن اعلام به دانشگاه به منظور تمديد قراردادو يا واگذاري  مجدد

4-    درزمان هيئت امنايي بودن مجتمع تنظيم قرارداد، شرايط عمومي،شرايط اختصاصي جهت شركت ت در قرار دادو آگهي درج در روزنامه  جهت  مناقصات و مزايدات و هماهنگي  جلسات  كميسيون فني- بازرگاني

5-    محاسبه اضافه كارازسيستم تايمكس براي كليه پرسنل اداري،پشتيباني،پاراكلينيك وخدمات و ثبت در سيستم اتوماسيون مالي

6-    ارسال ليست تهيه شده اضافه كار به كارتابل مسئولين مربوطه

7-    تهيه گواهي كاركرد،كارانه