دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

مهندسی بهداشت حرفه ای : مهندسی بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  بهداشت حرفه اي

نام مسئول واحد: مهديه سادات رضائي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان حضرت ابوالفضل جنب رياست

شماره تماس: 64352275

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

بهداشت حرفه ای مجتمع فعالیت خود را با تشکیل اولین کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مورخ 21/11/89 آغاز کرد. دبیر این کمیته ( مهدیه سادات رضائی- کارشناس بهداشت حرفه ای ) اهداف بهداشت حرفه ای را در قالب این کمیته پیگیری تا زمانیکه با نشر کتاب استانداردهای اعتباربخشی در دی ماه سال 90 این رشته به عنوان واحد مجزا در آمد و مورخ 3/10/90 طي ابلاغي از سوي مديريت مجتمع، این واحد فعاليت خود را رسماٌ در مجتمع آغاز نمود.  اين واحد داراي يك مسئول بهداشت حرفه ای داراي مدرك كارشناسي ارشد HSE مي باشد.

 

خدمات اين واحد شامل :

-        نظارت وارزیابی ساليانه به منظور انتخاب و عملكرد پیمانکاران ( ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و معاينات شغلي) با واحد مربوطه در بیمارستان، تهيه گزارش، تعيين برنامه ها و ارائه پيشنهادات  جهت اقدامات اصلاحي.

-        تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستان و تهیه گزارش جهت پی گیری و اجرا.

-        دبیر کمیته حفاظت فني و بهداشت كار.