دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

سمعی و بصری : سمعی و بصری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: سمعی و بصری

نام مسئول واحد:محّمد رضا علینقی

مشخصات مكاني واحد: طبقه هشتم ساختمان سيدالشهدا

شماره تماس: 2543 643564352422- 64352124

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: ( توصیفی از وظایف و مسئولیتها و اختیاراتی که از طرف مافوق در نتیجه تقسیم کار بر اساس ابلاغیه های وزارت بهداشت و وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی به مشاغل واگذار شده است )

حضور در بخشها و اتاقهای عمل جهت تهیه عکس و فیلم

  حضور در کلاسهای بخشها و رفع ایراد وسایل کمک آموزشی تا حد ممکن

  دراختیار قرار دادن سالنها جهت برگزاری کنفرانسهای خارج ازبیمارستان و اخذ اجاره بها

تهیه عکس ازکلیشه های رادیولوژی جهت بخشهای مختلف 

 برگزاری سمینارها و مراسم مختلف در سالن اجتماعات 

  ثبت و زمان بندی کلاسها و سمینارها جهت اختصاص سالن مناسب

بایگانی عکس های تهیه شده از بیماران

  تهیه عکسهای عمرانی و بایگانی آنها