دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

امین اموال : امین اموال

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  امور مالي

نام مسئول واحد: خانم زهرا حكيمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352517

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

واحد اموال :

صدور پلاك اموال مجتمع و بازديد دوره اي

صدور مجوز خروج دستگاه ها جهت تعميرات به خارج از بيمارستان 

جابجائي اموال بين بيمارستانها و يا مراكز آموزشي درماني تعيين شده

 

فروش اموال اسقاطي طبق قانون