دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

ترخیص درآمد : ترخیص درآمد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  امور مالي

نام مسئول واحد: خانم زهرا حكيمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352517

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

واحد درآمد :

ثبت كليه فعاليت هاي مالي اعم از درآمد و هزينه

ثبت اسناد درآمدي طبق واريزي انجام شده

درخواست وجه بابت درآمد ثبت شده از دانشگاه

درخواست تخصيص وجه بابت درامد ثبت شده از دانشگاه

مطابقت صورتحساب بانكي با اعلاميه واريز بابت واريزهاي اختصاصي ،‌عمراني و ساير منابع

بررسي سند صندوق با گزارشهاي مربوطه

پيگيري واريزي هاي نامشخص

پيگيري واريزي هاي انجام شده از سازمانهاي مربوطه

تفريغ بودجه