دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی : بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  دفتر بهبود كيفيت

نام مسئول واحد: خانم اسماء اقطاعي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان شماره 4  طبقه همكف

شماره تماس: 64352408

 شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

  • 1- مطالعه دقيق استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان و درك جامعيت و پيوستگي موضوعات
  • 2- تعيين امور ستادي مرتبط با پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي و پيگيري اجراي اين امور، در صورت نبودن فوركال پوينت مشخص، از جمله:

1-2 - تامين بستر كارشناسي  اعم از برنامه ريزي، ارائه  گزارش و پيشنهاد ،  به منظور اثر بخش تر نمودن  فعاليت هاي  تيم  مديريت  اجرايي بيمارستان

2-2- هماهنگي و پيگيري جهت  تدوين و بازنگري سالانه  برنامه استراتژيك  بيمارستان

3-2- مشاوره و همفكري در زمينه تدوين برنامه بهبود  كيفيت  فراگير بيمارستان

4-2- پيگيري تدوين  و اجراي  برنامه هاي  آموزشي  براي كاركنان  غير باليني  با مسئوليت سوپروايزر آموزشي نيروهاي اداري و با همكاري  ساير واحدها

5-2-  پيگيري  پياده سازي  استانداردهاي  حقوق  گيرنده  خدمت  با همكاري  ساير واحدها

6-2-  تدوين  فرمت  هاي  يكسان  براي  مستند سازي فعاليت ها و استانداردهاي اعتبار بخشي

7-2- برنامه ريزي  و هدايت كميته هاي  بيمارستاني

3- پيشنهاد  و پيگيري تعيين فوكال  پوينت براي راهبردي  و پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي  در  امور غيرستادي

4- همكاري و هماهنگي با فوكال  پوينت هاي  غير  ستادي  و ارائه  پشتيباني  هاي  فني  به منظور تسهيل در  فعاليت هاي پياده سازي  استانداردهاي اعتباربخشي

5- تنظيم برنامه  هاي عملياتي  به منظور راهبرد  و كنترل  پياده  سازي  استانداردهاي اعتباربخشي

6- نظارت مستمر  و انجام ارزيابي هاي  دوره اي  باتاكيد بر حضور ميداني  و مبتني  بر شاخص هاي تدوين  شده 

( براساس استانداردهاي  اعتباربخشي )‌به منظور اطمينان  از  پيشرفت برنامه

7- بازنگري  و به روز رساني  برنامه هاي  تدوين شده  مرتبط  با استانداردهاي   اعتباربخشي

8- ساماندهي  و پيگيري  فعاليت هاي  ترويجي، فرهنگ سازي  واطلاع رساني در راستاي بهبود كيفيت  و پياده سازي  استانداردهاي  اعتباربخشي

9- هماهنگي  جهت برگزاري جلسات  و كميته هاي  مرتبط و پيگيري مصوبات  مربوطه

10- پيگيري و پيشبرد برنامه هاي  سيستم  مديريت كيفيت (ISO)  ،(EFQM) ، (5S)همگام  با فعاليت  هاي مرتبط  با حاكميت  خدمات  باليني و اعتبار بخشي  در راستاي بهبود  كيفيت خدمات بيمارستان و طرح نظام تحول سلامت

11-  ارتباط  با كارشناسان بهبود كيفيت مستمر در معاونت درمان  دانشگاه به منظور تقويت  پيشبرد برنامه ها

12- بهره گيري  از خدمات آموزشي و مشاوره اي  خبرگان  و كارشناسان  خارج از بيمارستان  و ارتباط  با نمونه هاي موفق به منظور الگوبرداري

13- پيشنهاد ساز و كارهاي  انگيزشي  به منظور تقويت  و پيشبرد برنامه ها در بيمارستان

14- شركت در راندهاي تيم مديريت اجرايي مجتمع و تهيه گزارش مربوطه