دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

حراست : حراست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: حراست
نام مسئول واحد: مرتضی شاهی 
محل واحد: ساختمان شماره دو طبقه هم کف