دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

پزشکی قانونی : پزشکی قانونی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: پزشكي قانوني

نام مسئول واحد: دكتر كامران آقا خاني

مشخصات مكاني واحد: طبقه سوم ساختمان سيدالشهدا

شماره تماس:64352420 و64352328   

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.     پاسخ به كليه استعلامات سازمان پزشكي قانوني ، مراجع قضايي و انتظامي (سازمان نظام پزشكي)

2.     پيگيري كليه شكايات بر عليه كادر درماني بيمارستان به دستور رياست محترم بيمارستان

3.     تروماتولوژي قانوني و معاينه كليه بيماران ترومايي پذيرش شده در بيمارستان

4.     اخذ رضايت و برائت از بيماران پر خطر به درخواست پزشكان محترم معالج

5.     انجام اتوپسي پريناتال به درخواست پزشكان محترم معالج و با رضايت اولياي كودك فوت شده

6.     انجام و پيگيري سير اجرايي درخواست مجوز سقط جنين در بيمارستان

7.     صدور گواهي فوت يا صدور فرم ارجاع جسد به پزشكي قانوني  براي كليه بيماران فوتي در بيمارستان

8.     آموزش دستياران ، دانشجويان و كليه كادر شاغل در بيمارستان بر اساس كليكولوم هاي موجود.

9.     تعيين نقض عضو و از كار افتادگي جهت بيماران ارجاع شده به پزشكي قانوني به در خواست مراجع ذيربط