دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

پاویون : پاویون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  پاويون

نام مسئول واحد: خانم ملك عسگري

مشخصات مكاني واحد: طبقه سوم ساختمان حضرت ابوالفضل  

شماره تماس: 64352240

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: 

   اطلاع رساني و آشنايي اساتيد و فلو هاو رزيدنت ها و اينترنهابه واحدپاويونها 

   بازديد و نظارت  از  پاويون ها مستمر

   پذيرش وروديهاي جديد و در اختيارقرار دادن تسهيلات رفاهي 

  ساماندهي امور نظافتي وبهداشتي كاركنان در قالب چك ليست 

  نظارت بركاركنان توسط مسئول واحد

  حفظ ونگهداري وسايل وتجهيزات مربوطه

  تهيه تمهيدات آموزشي براي دانشويان

 شركت در سمينارها وكنگره هاي آموزشي

  ايجاد محيط امن براي پزشكان 

جلوگيري از ورود افراد متفرقه

دراختيار قراردادن كمد واتاق براي افراد كشيك