دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

مهدکودک : مهدکودک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  مهد كودك

نام مسئول واحد: سحر رسولي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان حضرت ابوالفضل (ع) (ساختمان شماره 4) طبقه دوم و طبقه فوقاني  رياست

شماره تماس: 64352178  و64352179

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مسئول مهد وشرح وظايف:

   اجرايي كليه مقررات وبخشنامه ها و دستورات صادره ، مراقبت در حسن انجام امور مهد

  نظارت كلي در بخشهاي مختلف مهد كودك به منظور ايجاد هماهنگي و حسن اداره امور و پيگيري در انجام آن وتشكيل جلساتي با مربيان ، مسئوولين و اوليا به منظور مشاوره و راهنمايي وتبادل نظر در جهت امور مهد كودك

    نظارت و اجرايي تشريفات پذيرش و ترخيص كودكان ، حضور و غياب و رسيدگي به علل غيبت كودكان و تماس با اولياي آنها

     رسيدگي به كليه مكاتبات و ارجاع و ابلاغ آن به قسمتهاي مربوطه

   تهيه و تنظيم گزارشات وآمارهاي لازم جهت مقامات مسئول 

    مراقبت در اجرايي بموقع واكسيناسيون و پيشگيري بموقع از انتشارعفونتها

عدم پذيرش كودكان داراي بيماريهاي واگير دار 

 تهيه و ارزشيابي برنامه هاي روزانه ،هفتگي،ماهانه ، ساليانه

  تهيه و نظارت برنامه آموزشي جهت خودشناس وپرورش شخصيت كودك ،شنا