دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

خیاط خانه : خیاط خانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  خياط خانه

نام مسئول واحد:آقاي اردشير محمديان

مشخصات مكاني واحد: زير زمين ساختمان حضرت محمد (ص) جنب واحد لنرژي

شماره تماس: 64352444

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.مسئول خياط خانه:

 دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

  تهيه برنامه كلي فعاليت هاي واحد خياط خانه و اجرا و پيگيري هدفهاي برنامه مذكور پس از تاييد سرپرست مربوطه

آگاه ساختن متصدي تعميرات براي انجام تعميرات اساسي و ضرورت در صورت لزوم

 نظارت بر كارهاي دوخت و دوز

 صدور درخواست خريد ملزومات واحد و ارائه به رياست امور اداري

 بازديد از بخش ها در خصوص ملحفه ، لباس ، پرده و...

 انجام درخواست بخشها پس از دستور رياست محترم امور اداري

 تحويل لباس هاي دوخته شده به قسمت هاي درخواست كننده

 خريد ملحفه ، لياس و ... پس از دستور رياست محترم امور اداري و توضيع به واحد و بخشها

 داشتن تماس دائم رياست امور اداري جهت جويا شدن كيفيت دوختني هاي بيمارستان

2.كاركنان واحد خياط خانه :

دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

 تهيه برنامه كلي فعاليت هاي واحد خياط خانه و اجرا و پيگيري هدفهاي برنامه مذكور پس از تاييد سرپرست مربوطه

 تهيه لباس و ساير دوختنيهاي بيمارستان نظير روپوش ف كلاه ، بيژامه و ... در وقت معين

 برآورد نيازهاي واحد خياط خانه نسبت به مواد اوليه ابزار و وسايل و گزارش به مسئول واحد

 آگاهي كامل از چگونگي كار وسايل و لوازم خياطي

كش كشيدن لباس هاي آماده شده

نظافت و نگه داري وسايل و لوازم دوزندگي