دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

مخابرات : مخابرات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  مركز تلفن

نام مسئول واحد: علي اوسط بيك مرادي

مشخصات مكاني واحد: زير همكف ساختمان حضرت ابوالفضل (ع)

شماره تماس: 64351

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: 

 دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه .

   رعايت مقررات عمومي و اختصاصي و مصوبات بيمارستان و وسايل ايمني و حفاظتي .

   بازديد و كنترل روزانه دستگاه مركزي تلفن و ساير دستگاه ها براي حصول اطمينان از درست و آماده بودن آنها .

  نگهداري و مراقبت از دستگاه هاي ارتباطي .

   آماده نگهداشتن مراكز تلفن خودكار و در صورت لزوم تعمير آنها .

  بررسي علل خرابي دستگاه هاي ارتباطي و در صورت لزوم تعمير آنها 

    نصب تلفن هاي اداري و رفع نواقص آنها .

 تنظيم دستگاه هاي مربوطه .

    برقراري ارتباط تلفني داخل يا خارج بيمارستان و بالعكس در مواقع ضروري .