دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

نقلیه : نقلیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  نقليه

نام مسئول واحد:آقاي شهرام جوانپرست

مشخصات مكاني واحد: داخل حياط دانشكده ، جنب تعاوني بيمارستان

شماره تماس: 64352217

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-    برنامه صبح و ظهر و عصر بازديد از سرويسهاي اياب و ذهاب پرسنل مجتمع

2-هما هنگي برنامه هاي آژانس مجتمع از نظر جا بجائي همكاران به سازمانهاي ديگر

3-برنامه ريزي جا بجائي مريضها از مجتمع به مراكز ديگر در نبود هرگونه خرابي دستگا هها با آمبولانس

4-جلسا ت با شركتها ي اياب ذهاب و آژانس و آمبولانس در رابطه با مشكلاتي كه به وجود مي آيد.

5-جواب دهي به همكاران و ارباب رجوع و تكميل فرمهاي درخواستي  جهت رفع مشكل ها

6-تكميل فرمهاي تعمير و نظر سنجي از آژانس  و اياب ذها ب  و آمبولانسها

7-بردن نامه هاي اداري به دستور رياست و مديريت و امور اداري

8-گرفتن معاينه فني و عوارض و طرح ترافيك خودروهاي مجتمع

9- ودر نهايت خيلي از كارهاي اورژانسي ديگر كه قابل به پيش بيني نيست به خصوص در زمان بحران

10-ودر پايان طبق دستور ما فوق انجام وظيفه مينمايم و رضايت خداوند و  ارباب رجوع