دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

تغذیه : تغذیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  تغذيه

نام مسئول واحد: خانم فاطمه  بلالي

مشخصات مكاني واحد: طبقه زير زمين  ساختمان شماره 2 سيد الشهدا

شماره تماس: 64352261 و 64352442

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

دريافت دستور و برنامه كاراز سرپرست مربوطه

نظارت بر انتخاب و تهيه وسفارش و تحويل مواد غذايي با توجه به مشخصات مورد نظر

كنترل و نظارت بر رعايت اصول كلي بهداشت و مقررات بيمارستانها در سرويس تغذيه

نظارت بر كيفيت نگهداري مواد غذايي

برنامه ريزيهاي غذايي بطور هفتگي ما هيانه يا فصلي بر اساس كيفيت عرضه موادغذايي و جنبه اقتصادي

سرپرستي و را هنمايي در تهيه غذا هاي روزانه و غذا هاي غيرمتداول در موارد ضروري

نظارت بر تعيين فرمولهاي خوراكي قابل تحمل بيماران با رعايت مواد مغذي لازم و با توجه به وضع عمومي بيماران

ارائه راه هاي گوناگون پخت غذا ها به فرد تحت سرپرستي براي حفظ خواص خوراكيها در صورت لزوم