دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

خدمات : خدمات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  خدمات

نام مسئول واحد: آقاي حسين قلي پور

مشخصات مكاني واحد: طبقه زيرزمين ساختمان حضرت محمد(ص)

شماره تماس: 64352280و 64352180

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.مسئول خدمات:

 به تخصيص و تقسيم كاركنان مي پردازد و فعاليت آنان را نظارت و هماهنگ مينمايد

 جابجايي به موقع پرسنل در بخشها بر مبناي توانمندي پرسنل در آن بخش .

 برنامه ريزي گروه شستشو درهر ماه به صورت چرخشي .

 پيگيري جهت حمل و انتقال زباله هاي بي خطر شده بيمارستان توسط شهرداري .

 برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت توجيه نيروهاي جديدالورود و بازآموزي نيروهاي شاغل

 تدوين شرح وظايف شغلي براي نيروهاي خدماتي هر قسمت و شرح وظايف نيروهاي قسمت دفع پسماند

  شناسايي نياز هاي واحد و درخواست نيازها از طريق اتوماسيون اداري .

هماهنگي با مواد بهداشت محيط جهت بازديداز تمام قسمت هاي مجتمع .

  انتخاب پرسنل شايسته در هر ماه .

 2.سرشيفت :

 نظارت بر پرسنل درخصوص انجام امور محوله

  تقسيم نيروهاي شبكار به جايگزيني نيروهاي روزكار حاضر در مرخصي

بازديد از تمام قسمتهاي بيمارستان و ارائه گزارش روزانه به مسئول واحد

3.دفتر دار :

 دريافت دستور از مافوق و اطلاع رساني به پرسنل واحد

  تدوين شيفت هاي پرسنل واحد و ارائه به مسئول خدمات جهت تاييد

   بازبيني كارتابل و ارائه درخواست هاي ساير واحد به مسئول واحد جهت صدور دستور