دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

دبیرخانه : دبیرخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  دبيرخانه

نام مسئول واحد: خانم زينب نصيري

مشخصات مكاني واحد: طبقه اول ساختمان حضرت ابوالفضل (ساختمان شماره 4)

شماره تماس: 64352248 و 64352249 و فاكس بيمارستان 66517118

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

( توصیفی از وظایف و مسئولیتها و اختیاراتی که از طرف مافوق در نتیجه تقسیم کار بر اساس ابلاغیه های وزارت بهداشت و وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی به مشاغل واگذار شده است )

ــ  نظارت بركليه امور محوله دبيرخانه

ــ   نظارت بر كار اتوماسيون

ــ بررسي صحت در ثبت نامه هاي ورودي و خروجي

ــ  تقسيم كار بين پرسنل تحت نظر

ــ  تهيه تجهيزات و تداركات مورد نياز واحد

ــ   انعكاس نقاط قوت و ضعف موجود به مافوق

ــ   ارسال و تحويل نامه هاي وزارتخانه

ــ   نظارت بر توزيعات و دسته بندي و تفكيك نامه هاي ارسالي به واحدهاي داخلي و ارسالي به ساير سازمانها و ادارات

ــ  بايگاني اسناد موجود در واحد