دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

فرم گزارش خطا


دفعات تکمیل فرم: 2 بار
کد رهگیرى این فرم: P82-F73-U0-N125437
شما در حال تکمیل فرم آزمون چندگزینه‌ای با عنوان فرم گزارش خطا هستید. لطفا در انتخاب پاسخ‌ها دقت نمایید.          
[ چاپ فرم ]
:: 1- مشخصات حادثه دیده

1 نام و نام خانوادگی حادثه دیده :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 تاریخ وقوع خطا/حادثه : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.

تاریخ شمسى:

3 تاریخ گزارش خطا/حادثه :

تاریخ شمسى:

4 مكان بروز خطا/ حادثه (بخش/ واحد):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 كد كامپيوتري بيمار: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 3 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 8 کاراکتر
:: 2- نوع خطا/حادثه

6 الف-‌ خطا/حادثه درماني: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
7 ب- خطا/حادثه جراحي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
8 ج- خطا/حادثه پس از جراحي:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
9 د- خطا/حادثه زنان و زايمان:
 تروماي تولد
 تروماي زايمان با استفاده از دستگاه
 تروماي زايمان بدون استفاده از دستگاه
 تروماي سزارين
10 ح- خطا/حادثه تشخيصي:
 روش تشخيص نامناسب
 تاخير در تشخيص
11 و- خطا/حادثه دارويي:
 استفاده از داروي اشتباه به دليل تشابه ظاهري
 استفاده از داروي اشتباه به دليل تشابه اسمي
 اشتباه در دوز دارو
 اشتباه در نحوه تجويز دارو
 ناخوانا بودن نسخه
 دادن دارو به بيمار اشتباه
 حذف يك دوز دارو
12 ز- خطا/حادثه مربوط به تجهيزات پزشكي:
 نبود تجهيزات پزشكي
 اشكال در عملكرد تجهيزات
 استفاده نادرست از تجهيزات
 استريل نبودن تجهيزات
13 ه- خطا/حادثه مراقبتي:
 سقوط
 زخم بستر
 سوختگي
 استفاده از گازهاي طبي
 مراقبت از درن، سوند و ساير اتصالات
14 ط- خطا/حادثه مربوط به حفاظت بيمار:
 ترخيص اشتباه
 فرار بيمار
 اقدام به خودكشي بيمار
 آسيبهاي فيزيكي
15 ي- خطا/حادثه آزمايشگاهي:
 اشكال در نمونه گيري
 اشكال در ثبت مشخصات
 اشكال در آناليز
 اشكال در ثبت يا ارسال پاسخ
 اشكال در ارسال نمونه
16 ك- خطا/حادثه مربوط به مسائل حقوقي و كيفري:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: 3- شرح و علت دقيق خطا/ حادثه

17 شرح و علت دقيق خطا/ حادثه: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
:: 4- عوارض و پيامدها

18 آيا اين خطا عوارض و پيامدي براي بيمار داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
19 نوع آسيب:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: 5- اقدامات انجام شده در زمان وقوع خطا/ حادثه

20 اقدامات انجام شده در زمان وقوع خطا/ حادثه:
21 توضيحات:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر