دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی : بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  دفتر بهبود كيفيت

نام مسئول واحد: خانم اسماء اقطاعي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان شماره 4  طبقه همكف

شماره تماس: 64352408

 شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

  • 1- مطالعه دقيق استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان و درك جامعيت و پيوستگي موضوعات
  • 2- تعيين امور ستادي مرتبط با پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي و پيگيري اجراي اين امور، در صورت نبودن فوركال پوينت مشخص، از جمله:

1-2 - تامين بستر كارشناسي  اعم از برنامه ريزي، ارائه  گزارش و پيشنهاد ،  به منظور اثر بخش تر نمودن  فعاليت هاي  تيم  مديريت  اجرايي بيمارستان

2-2- هماهنگي و پيگيري جهت  تدوين و بازنگري سالانه  برنامه استراتژيك  بيمارستان

3-2- مشاوره و همفكري در زمينه تدوين برنامه بهبود  كيفيت  فراگير بيمارستان

4-2- پيگيري تدوين  و اجراي  برنامه هاي  آموزشي  براي كاركنان  غير باليني  با مسئوليت سوپروايزر آموزشي نيروهاي اداري و با همكاري  ساير واحدها

5-2-  پيگيري  پياده سازي  استانداردهاي  حقوق  گيرنده  خدمت  با همكاري  ساير واحدها

6-2-  تدوين  فرمت  هاي  يكسان  براي  مستند سازي فعاليت ها و استانداردهاي اعتبار بخشي

7-2- برنامه ريزي  و هدايت كميته هاي  بيمارستاني

3- پيشنهاد  و پيگيري تعيين فوكال  پوينت براي راهبردي  و پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي  در  امور غيرستادي

4- همكاري و هماهنگي با فوكال  پوينت هاي  غير  ستادي  و ارائه  پشتيباني  هاي  فني  به منظور تسهيل در  فعاليت هاي پياده سازي  استانداردهاي اعتباربخشي

5- تنظيم برنامه  هاي عملياتي  به منظور راهبرد  و كنترل  پياده  سازي  استانداردهاي اعتباربخشي

6- نظارت مستمر  و انجام ارزيابي هاي  دوره اي  باتاكيد بر حضور ميداني  و مبتني  بر شاخص هاي تدوين  شده 

( براساس استانداردهاي  اعتباربخشي )‌به منظور اطمينان  از  پيشرفت برنامه

7- بازنگري  و به روز رساني  برنامه هاي  تدوين شده  مرتبط  با استانداردهاي   اعتباربخشي

8- ساماندهي  و پيگيري  فعاليت هاي  ترويجي، فرهنگ سازي  واطلاع رساني در راستاي بهبود كيفيت  و پياده سازي  استانداردهاي  اعتباربخشي

9- هماهنگي  جهت برگزاري جلسات  و كميته هاي  مرتبط و پيگيري مصوبات  مربوطه

10- پيگيري و پيشبرد برنامه هاي  سيستم  مديريت كيفيت (ISO)  ،(EFQM) ، (5S)همگام  با فعاليت  هاي مرتبط  با حاكميت  خدمات  باليني و اعتبار بخشي  در راستاي بهبود  كيفيت خدمات بيمارستان و طرح نظام تحول سلامت

11-  ارتباط  با كارشناسان بهبود كيفيت مستمر در معاونت درمان  دانشگاه به منظور تقويت  پيشبرد برنامه ها

12- بهره گيري  از خدمات آموزشي و مشاوره اي  خبرگان  و كارشناسان  خارج از بيمارستان  و ارتباط  با نمونه هاي موفق به منظور الگوبرداري

13- پيشنهاد ساز و كارهاي  انگيزشي  به منظور تقويت  و پيشبرد برنامه ها در بيمارستان

14- شركت در راندهاي تيم مديريت اجرايي مجتمع و تهيه گزارش مربوطه

 CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 1243 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر