آدرس :

بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، ساختمان شماره 4 (حضرت ابوالفضل)، طبقه دوم، دفتر معاونت آموزش